Legal

Terms of Use

Disclaimer

Deze
Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
(CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Deze
Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet
Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel
1 – Definities

Artikel
2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel
3 – Toepasselijkheid

Artikel
4 – Het aanbod

Artikel
5 – De overeenkomst

Artikel
6 – Herroepingsrecht

Artikel
7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel
8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel
9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel
10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel
11 – De prijs

Artikel
12 – Nakoming en extra garantie

Artikel
13 – Levering en uitvoering

Artikel
14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel
15 – Betaling

Artikel
16 – Klachtenregeling

Artikel
17 – Geschillen

Artikel
18 – Branchegarantie

Artikel
19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 –
Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel
1 – Definities

In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:

1.
Aanvullende
overeenkomst
:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.
Bedenktijd: de termijn
waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.
Consument: de
natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.
Dag: kalenderdag;

5.
Digitale
inhoud
:
gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

6.
Duurovereenkomst: een overeenkomst die
strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;

7.
Duurzame
gegevensdrager
:
elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer
in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van
de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.
Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang
tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.
Overeenkomst
op afstand
:
een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het
kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;

11.
Modelformulier
voor herroeping
:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
herroeping;

12.
Techniek
voor communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

 

 

 

 

 

Artikel
2 – Identiteit van de ondernemer

Naam
ondernemer

Alpine Nederland B.V.;

Vestigingsadres;Amersfoortsestraat 70d

Telefoonnummer
en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 0346 – 333350
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

E-mailadres
of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met
dezelfde functionaliteit als email; consument@alpine.nl

KvK-nummer; 31042798

BTW-identificatienummer; NL803587958B01

 

Indien
de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de

gegevens
over de toezichthoudende autoriteit;

 

Indien
de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:


de
beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;


de
beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
toegekend;


een
verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel
3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de
overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

4.     Voor het geval dat
naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

 

Artikel
4 – Het aanbod

1.
Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.
Het
aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of
digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.

3.
Elk
aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.

 

Artikel
5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt,
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.

2.
Indien
de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.
Indien
de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.
De
ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.
De
ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale
inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;

b.
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn
van het herroepingsrecht;

c.
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale
inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e.
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.

6.
In
geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 –
Herroepingsrecht

Bij
producten:

1.     De consument kan een
overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.
De
in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
product heeft ontvangen, of:

a.
als
de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product
heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling
van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.    als de levering van
een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij
    overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
    bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
    derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een
dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.
De
in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd
voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de ondernemer
de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de ondernemer
de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

 

Artikel 7 –
Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.
Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te
stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.
De
consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.

3.
De
consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 –
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk,
maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn
in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt
het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de
bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.

5.     De consument draagt
de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer
niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument
herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.

7.     De consument draagt
geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.     de ondernemer de
consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet
heeft verstrekt, of;

b.    de consument niet
uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.

8.     De consument draagt
geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.     hij voorafgaand aan
de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.    hij niet heeft erkend
zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.     de ondernemer heeft
nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.

 

Artikel
9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de
melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer
vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,
mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.

3.
De
ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.
Als
de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 –
Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de
navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.
Producten
of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen

2.
Overeenkomsten
die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de
veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.
Dienstenovereenkomsten,
na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.     de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft
verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.
Dienstenovereenkomsten
voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.
Overeenkomsten
met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.
Volgens
specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.
Producten
die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.
Verzegelde
producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;

9.
Producten
die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;

10.
Alcoholische
dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;

11.
Verzegelde
audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;

12.
Kranten,
tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.
De
levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen
als:

a.     de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.
de
consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

1.
Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

2.
In
afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.
Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.
Prijsverhogingen
vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a.
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.
De
in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming
overeenkomst en extra garantie

1.     De ondernemer staat
er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de
ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie
wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen
toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering
en uitvoering

1.
De
ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.
Als
plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
heeft gemaakt.

3.
Met
inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.
Na
ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.
Het
risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

 

Artikel 14 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.
De
consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.
De
consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.
De
consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:


te
allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;


tenminste
opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;


altijd
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging:

4.
Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

5.
In
afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.

6.
Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.
Een
overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.
Als
een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

1.
Voor
zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de
dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.
Bij
de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.
De
consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.
Indien
de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer
de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

 

Artikel 16 –
Klachtenregeling

1.
De
ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.
Klachten
over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwa
me tijd nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd
, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemer.

3.
Bij
de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.
Een
klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens
worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de
website van Stichting Webshop Keurmerk
(http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt
dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk
gestuurd.

5.
Indien
de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het
indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 –
Geschillen

1.
Op
overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.
Geschillen
tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel
door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (
www.sgc.nl).

3.
Een
geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer
heeft voorgelegd.

4.
Uiterlijk
twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij
de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.
Wanneer
de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk
gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan
wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt
de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,
dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter.

6.
De
Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen
van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7.
De
Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en
een einduitspraak is gewezen.

8.
Indien
naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is,
is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk
bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of
Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 –
Branchegarantie

1.     Stichting Webshop
Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid
besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter
toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien
het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting
Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,-
per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting
Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid
het bindend advies nakomt.

2.
Voor
toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op
de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op
de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn
vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen
aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten
de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende
dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel
20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1.
Stichting
Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met
de Consumentenbond.

2.
Wijzigingen
in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen
gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige
bepaling zal prevaleren.

 

 

Adres
Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg
193, 1071 HA  Amsterdam

Laatste aanpassing 1 juli 2015

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief